Metoda delficka i metody wspomagające

 • Metoda delficka ma kluczowe znaczenie w prowadzonych badaniach i będzie obejmować trzy iteracje ankiet wypełnionych przez wysokiej klasy ekspertów z kraju i z zagranicy. Kolejne ankiety będą konstruowane w oparciu o wyniki poprzednich i będzie wzrastał poziom ich szczegółowości. W procesie ankietyzacji ma miejsce stopniowe przejście od poziomu ogólnego zagadnień ujętych w pierwszej serii ankiet, stanowiącej punkt wyjścia do bardziej szczegółowych pytań na dalszych etapach badania, do podsumowania całego procesu w ankiecie trzeciej.

  Badaniom podstawowym prowadzonym metodą delficką będą towarzyszyć również badania pomocnicze o niższej randze z wykorzystaniem następujących metod
   • panele eksperckie, 
   • burze mózgów, 
   • benchmarking, 
   • analiza wielokryterialna, 
   • symulacje i modelowanie komputerowe, 
   • analizy ekonometryczne, 
   • metody statystyczne (np. teoria gier).