Cele projektu

 • Cel główny

Głównym celem projektu jest identyfikacja priorytetowych innowacyjnych technologii oraz kierunków badań strategicznych w zakresie metod kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, których rozwój w kraju będzie miał kluczowe znaczenie w ciągu najbliższych 20 lat.

 • Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową (B+R) a gospodarką, a w szczególności dostosowanie tematyki prac badawczych do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorstw przemysłowych oraz zwiększenie zaangażowania krajowych przedsiębiorstw w działalność proinnowacyjną, co przyczyni się do wzrostu chłonności innowacji i absorpcji finansowania działalności proinnowacyjnej w gospodarce. 

 • Cele pośrednie

Osiągnięcie zespołu celów pośrednich prowadzi do osiągnięcia celu głównego projektu. Wyróżniono następujące cele pośrednie projektu:

   • Utworzenie sieci wykonawców projektu oraz utworzenie i uruchomienie platformy internetowej
   • Opracowanie raportu określającego istniejącą sytuację w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych w odniesieniu do przedmiotu foresightu
   • Utworzenie bazy danych o ekspertach uczestniczących w projekcie
   • Uzyskanie wyników badań przeprowadzonych metodą delficką w postaci raportu zawierającego wyniki trzech iteracji ankiet.
   • Utworzenie sieci neuronowej (metody sztucznej inteligencji) służącej określeniu wpływów krzyżowych między zdarzeniami
   • Organizacja Międzynarodowej Konferencji służącej zainicjowaniu debaty publicznej oraz konsultacjom społecznym dotyczącym realizacji wnioskowanego projektu
   • Utworzenie bazy danych z kartami informacyjnymi technologii dla przedsiębiorców i opracowanie scenariuszy zdarzeń w wariantach: optymistycznym, neutralnym, pesymistycznym
   • Umiejętne zarządzanie projektem, elastyczność prowadzonych działań umożliwiająca dostosowanie realizowanych prac do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia oraz efektywna promocja projektu ( w tym: konferencje, warsztaty, seminaria)

Osiągnięcie każdego z założonych celów pośrednich jest równoznaczne z zamknięciem konkretnego zadania zaplanowanego do wykonania w ramach wnioskowanego projektu. Zakończenie wykonania każdego z zadań prowadzi do uzyskania rezultatu będącego kamieniem milowym w istotny sposób przybliżającym autorów do sfinalizowania całości planowanych prac.