Projekt a Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  • Zaprezentowane cele projektu są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007-2013, czyli rozwojem polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, a także z celami szczegółowymi PO IG, bo realizacja projektu bezpośrednio lub pośrednio przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, wzrostu konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenia roli polskiej nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenia udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenia trwałych i lepszych miejsc pracy oraz wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
  • Założenia i cele projektu FORSURF w szczególności są zgodne z celami:  
    • Osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
    • Działania 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 
    • Poddziałania 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight