Nabór ekspertów

KONKURS
Kierownik Projektu FORSURF ogłasza Konkurs na Głownych Wykonawców opracowań. 

ZAKRES TEMATYCZNY OPRACOWAŃ 
Konkurs dotyczy przygotowania opracowań pisemnych w następujących obszarach tematycznych:
 • Technologie laserowe w inżynierii powierzchni
 • Technologie PVD/CVD 
 • Technologie cieplno-chemiczne 
 • Inne technologie inżynierii powierzchni 
 • Obróbka powierzchniowa polimerów 
 • Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni 
 • Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich 
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów 
 • Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych metalowych 
 • Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych niemetalowych 
 • Inżynieria powierzchni materiałów narzędziowych 
 • Inżynieria powierzchni materiałów funkcjonalnych 
 • Inżynieria powierzchni nanomateriałów 
 • Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych

W każym obszarze tematycznym w skład opracowania ma wchodzić:

 • CZĘŚĆ A : Analiza istniejącej sytuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych w odniesieniu do analizowanego obszaru tematycznego.
 • CZĘŚĆ B : Założenia pierwszej iteracji ankiet metodą delficką. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 •  Zgłoszenie uczestnictwa na obowiązującym formularzu,
 • Przygotowanie koncepcji szczegółowego opracowania dotyczącego wybranego obszaru tematycznego ( możliwe jest zgłoszenie w kilku obszarach tematycznych przez jednego uczestnika Konkursu), 
 • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w celu zaprezentowania i obrony własnej koncepcji opracowania. 

TRYB KONKURSOWY

 • Zgłoszenie kandydatury u Kierownika Projektu osobiście lub za pośrednictwem e-maila (w Konkursie mogą uczestniczyć Osoby ze stopniem lub tytułem naukowym, a jedynie na podstawie indywidualnej zgody Kierownika Projektu także Osoby, które nie spełniają tych warunków), 
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego po uzyskaniu go za pośrednictwem e-maila od Kierownika Projektu, 
 • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej, polegającej na przedstawieniu szczegółowej koncepcji dotyczącej analizy istniejącej sytuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz założeń pierwszej iteracji ankiet metodą delficką, w odniesieniu do wybranego przez kandydata obszaru tematycznego. 

TERMINY

 • Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przez nadesłanie przez kandydata formularza zgłoszeniowego: do 5.10.2009 roku 
 • Rozmów kwalifikacyjnych: 8 i 9.10.2009 roku według harmonogramu opracowanego przez Kierownika Projektu 
 • Zawarcie umów z Głównymi Wykonawcami wyłonionymi w ramach Konkursu na wykonanie opracowań: do 20.10.2009 roku. 

UWAGI OGÓLNE

 • Kierownik Projektu ma prawo rozszerzyć zakres tematyczny, w celu wyłonienia Głównych Wykonawców dodatkowych obszarów tematycznych według jego uznania w trybie konkursowym lub z jego pominięciem. 
 • O wynikach Konkursu jego Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie przez Kierownika Projektu. 
 • Decyzje podjęte przez Kierownika Projektu w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
 • W razie nierozstrzygnięcia Konkursu w którymkolwiek z obszarów tematycznych Kierownik Projektu może podjąć się osobistego wykonania tego opracowania lub powierzyć go innej Osobie z pominięciem trybu konkursowego. 
 • Konkurs może być nierozstrzygnięty w całości lub w odniesieniu do niektórych obszarów tematycznych bez podania przyczyny. 
 • Na podstawie decyzji Kierownika Projektu Konkurs może być powtórzony w części lub w całości. 


Gliwice, dnia 14.09.2009 roku

Kierownik Projektu FORSURF 
Dyrektor 
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 
Politechniki Śląskiej 
Prof.dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański M.Dr HC