Merytoryczne przesłanki zainicjowania projektu

Własności użytkowe wielu produktów i ich elementów zależą nie tylko od możliwości przeniesienia obciążeń mechanicznych przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału lub od jego własności fizykochemicznych, lecz bardzo często także lub głównie od struktury i własności warstw powierzchniowych. W wyniku odpowiedniego doboru materiału elementu wraz z procesami kształtującymi jego strukturę i własności oraz rodzaju i technologii warstwy powierzchniowej, zapewniających wymagane własności użytkowe, możliwe jest najkorzystniejsze zestawienie własności rdzenia i warstwy powierzchniowej wytworzonego elementu.

Poziom wdrażania nowości technologicznych w tym zakresie z pewnością nie jest zadowalający. Dotyczy to większości współczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MSP). Rozpatrywany problem nie dotyczy wyłącznie awangardowych technologii realizowanych przez wzorcowe przedsiębiorstwa, lecz głównie bezwzględnej potrzeby podwyższenia średniego poziomu realizacji tych technologii przez statystyczną większość producentów, co ma bardzo istotne znaczenie dla jakości i trwałości, statystycznej większości produktów trafiających na rynek oraz istotnie decyduje o konkurencyjności krajowej gospodarki. W świetle tych uwag problem ma ważne znaczenie gospodarcze.


Projekt FORSURF wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. Realizacja jego celów ułatwi opracowanie strategii rozwoju wielu drobnym podmiotom funkcjonującym w coraz bardziej konkurencyjnej i zglobalizowanej gospodarce. Cele projektu zapewnią także osiągnięcie przez wytwórców wysokiego poziomu technologicznego oraz wysoką efektywność finansowania badań w omawianym zakresie. Informacje o technologiach kształtowania struktury i własności powierzchni poszczególnych grup materiałów inżynierskich i pożądanego ich rozwoju oraz kategorii produktów, dla których należy zastosować najnowocześniejsze z tych technologii, będą przydatne do podejmowania decyzji w sprawie finansowania badań oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Identyfikacja wiodących technologii i przedstawienie ich w postaci kart informacyjnych pozwoli na zaprezentowanie przedstawicielom gospodarki tych z nich, które mają największą szansę przyczynić się do zrównoważonego rozwoju kraju. Możliwie stanie się także określenie skali opisywanych zjawisk oraz wybranie tych technologii, które pod względem nowoczesności i relacji „jakość-cena” najbardziej nadają się do efektywnej implementacji w przemyśle.

Realizacja projektu przyczyni się do priorytetowego ukierunkowania badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy, a także do racjonalnego wykorzystania badań w praktyce i stworzenia dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych.