Nabór Ekspertów Branżowych PO IG FORSURF

Szanowni Państwo,

 

Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za bardzo szerokie zainteresowanie uczestnictwem w badaniach prowadzonych metodą delficką w ramach projektu „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” POIG 01.01.01-00-023/08-01 opartego o „Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Z dumą możemy poinformować, że chęć uczestnictwa w Projekcie FORSURF zadeklarowała Wielce Szacowna Grupa Największych Krajowych Autorytetów specjalizujących się w tematyce inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji oraz inżynierii powierzchni, co niewątpliwie zdeterminuje wysoki poziom dyskusji dotyczącej wiodących w ciągu najbliższych 20 lat technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, w tym Szerokie Gremium Profesorów o najwyższych możliwych kompetencjach.

 

Metoda delficka ma kluczowe znaczenie w prowadzonych badaniach i będzie obejmować trzy iteracje ankiet wypełnionych przez wysokiej klasy Ekspertów Branżowych PO IG FORSURF. Kolejne ankiety będą konstruowane w oparciu o wyniki poprzednich i będzie wzrastał poziom ich szczegółowości. W procesie ankietyzacji obserwuje się stopniowe przejście od poziomu ogólnego zagadnień ujętych w pierwszej serii ankiet, stanowiącej punkt wyjścia do bardziej szczegółowych pytań na dalszych etapach badania, do podsumowania całego procesu w ankiecie trzeciej.

 

Każdy kwestionariusz ankietowy pierwszej iteracji badań prowadzonych metodą delficką zawiera 26 pytań dotyczących diagnozy stanu zagadnienia, przeglądu technologicznego i analizy strategicznej metodami zintegrowanymi w odniesieniu do danego obszaru tematycznego. W każdym z kwestionariuszy zawarto różne typy pytań m.in.: otwarte, zamknięte, dychotomiczne, wykorzystujące skalę Likerta, skalę ważności i skalę ocen, wielokrotnego wyboru, inwentarze, macierze. Odpowiedzi udzielone przez Ekspertów Branżowych w ramach pierwszej iteracji badań metodą delficką zostaną wykorzystane do dalszych badań, m.in.: opracowania pytań w ramach kolejnych iteracji badań metodą delficką, utworzenia sieci neuronowych, sporządzenia możliwych scenariuszy wydarzeń i kart informacyjnych technologii. Zwracamy uwagę, że wśród pytań ankietowych znajdują się również pytania szczególne, mające na celu sprawdzenie prawidłowości i wiarygodności udzielanych odpowiedzi. Nominowanych Ekspertów Branżowych PO IG FORSURF uprasza się zatem o udzielenie w najlepszej wierze szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania ankietowe, z wykorzystaniem Ich szerokiej wiedzy i doświadczenia, biorąc pod uwagę, że na obecnym etapie badań poszukiwane są główne trendy i kierunki rozwojowe danego obszaru tematycznego w odniesieniu do długoterminowego horyzontu czasowego (20 lat), także z uwzględnieniem kontrowersyjnych, nietypowych, nie do końca potwierdzonych czy zbadanych teorii.