Oczekiwane rezultaty projektu

 • Karty informacyjne technologii
  Karty informacyjne technologii zostaną opracowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli gospodarki i zawierać będą następujące informacje:
  • główne założenia technologii, 
  • informacje o jednostkach, które daną technologię opracowały lub/i wdrożyły, 
  • dostępne kluczowe publikacje z danego zakresu, 
  • możliwe pola zastosowań technologii.
 • Scenariusze rozwoju zdarzeń:
  • optymistyczny, 
  • neutralny (najbardziej prawdopodobny), 
  • pesymistyczny,
które będą obejmować opis zdarzeń w badanym obszarze oraz wskazywać ich logiczne i chronologiczne następstwa z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych oddziałujących na planowany rozwój wydarzeń w sposób pozytywny lub negatywny, co niesie za sobą określone szanse i zagrożenia.

 

 • Debata publiczna
  Debata publiczna dotycząca wiodących technologii kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych będzie jednym z efektów realizacji projektu. W debacie wezmą udział krajowi i zagraniczni przedstawiciele świata nauki, gospodarki i administracji publicznej, a także przedstawiciele społeczeństwa, w tym: środowiska przemysłowe, ośrodki naukowe, organizacje społeczne.
  Poddanie efektów foresightu konsultacjom społecznym pozwoli lepiej wykorzystać proces oraz ułatwi wskazanie scenariusza najbardziej odpowiadającego potrzebom. Konsultacje społeczne mają służyć stworzeniu poczucia współuczestnictwa oraz zaangażowania uczestników, maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych oraz pozyskaniu społecznej akceptacji dla decyzji wynikających z rea¬lizacji projektu. Wszystkie opinie poznane podczas konsultacji społecznych on-line zostaną wzięte pod uwagę podczas formułowania wniosków końcowych projektu.
  Zainicjowana i animowana debata publiczna służąca upowszechnieniu wyników projektu w środowiskach zainteresowanych podjętą tematyką foresightu ma przyczynić się do dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką i zaktywizowania przepływu kadr między tymi grupami, co jest również utylitarną konsekwencją działań zrealizowanych w ramach projektu, skutkującą polepszeniem sytuacji konkurencyjnej gospodarki i nauki polskiej na tle innych państw Europy i świata.